SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Sosyal Bilimler Metinleri (Paper on Social Sciences) Arşiv

Ekim 2016/2: Sosyal Bilimler Metinleri 2016 Ekim Sayısı 

Nisan 2016/1: Sosyal Bilimler Metinleri 2016 Nisan Sayısı 

Aralık 2015 / 6: Alay Gazetesi (1920) Örneğinde Moda, Kadın Figürü Ve Batılılaşma

Ekim 2015 / 5 : Bağımsız Denetim Mesleğinin Doğal Sınırlamaları

Ağustos 2015 / 4: BİST Kurumsal Yönetim Endeksine Tabi Olmanın Firmanın Finansal Performansına Etkisi: 2007-2013 BİST 100 Örneği

Haziran 2015 / 3: Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma Kapsamında Ekoturizmin Çevre Üzerindeki Etkilerinin Eleştirel Bir Bakış Açısıyla İncelenmesi

2015 Özel Sayı: The Importance of Turkish Agriculture within the Framework of European Union

Nisan 2015 / 2: Personel Güçlendirme-Örgütsel Bağlılık İlişkisinin Analizinde Yapısal Eşitlik Modeli İle Regresyon Analizinin Karşılaştırılması: Bir Uygulama

Şubat 2015 / 1: Avrupa Bütünleşmesinin Varoluş Krizleri Üzerine Reel Politik Bir Deneme

2014 Özel Sayı: Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumunun Bibliyometrik Analizi

Aralık 2014 / 6: Amasya İlinin Alternatif Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi

Ekim 2014 / 5: Tekirdağ İl ve İlçelerinde Kadın Girişimcilik Kültürü ve Makro Ekonomiye Etkileri ve Sonuçları; Alınması Gereken Tedbirler ve Çözüm Önerileri

Ağustos 2014 / 4: Tarihsel Gelişim İçinde Üniter Bir Yapıda Yerel Yönetim: İngiltere Örneği

Haziran 2014 / 3: Özel Hastanelerde İşletmecilik Sorunları: Tekirdağ/Süleymanpaşa Merkez İlçesinde Bir Örnek Olay İncelemesi

Nisan 2014 / 2: Bir Aktif İstihdam Politikası Aracı Olarak Toplum Yararına Çalışma Programlarının Edirne İlinde 2009-2011 Yılları Arasındaki Uygulaması ve Programlar Bitmeden Ayrılan Katılımcılara Yönelik Analiz

Şubat 2014 / 1: Organik Gıda Sertifikasyonlarının ve Etiketlemelerinin Türkiye Gıda Sektörü İşletmelerinin İtibarı Üzerindeki Etkisi

Aralık 2013 / 6:  Yerli Halkın Üniversite Algılaması: Trakya Üniversitesi Örneği

Ekim 2013 / 5: Kamu Yönetiminin Yeniden Örgütlenmesi ve Kamu Hizmetlerinin Yürütülmesinde Yerellik İlkesi ve Türkiye’de Uygulanabilirliği

Ağustos 2013 / 4: A Review of Empirical Studies on Relationship Marketing

Haziran 2013 / 3: İktisadi Kalkınma Kuramlarına Eleştirel Yaklaşım

Nisan 2013 / 2: Karbondioksit (CO2) Emisyonu ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Panel veri Analizi

Şubat 2013 / 1: Effects Of Business Ethics In Ahi Community On Management Mentality

Aralık 2012 / 6: Comparison of the Economical Indicators of Turkey and European Union States via Decision Tree Method

Ekim 2012 / 5: İlişki Katsayılarının Karşılaştırılması: Bir Simülasyon Çalışması

Ağustos 2012 / 4: Socio-Ecological Characteristics of the Dairy Industry in Tijuana, Baja California, Mexico

Haziran 2012 /3: Kamuda Grevsiz Toplu Sözleşmenin ILO Normlarına Uyumu Ve Grev Hakkı Kapsamında Asgari Hizmetler Yaklaşımı

Nisan 2012 /2: Does Central Bank of Republic of TURKEY React to Asset Pices?

Şubat 2012 /1: Emlak Yönetiminde Gayrimenkul Değerlerine Etki Eden Faktörlerin Analizi

Aralık 2011 /6: Küresel Finansal Krizin Kökenleri Üzerine Bir Değerlendirme

Ekim 2011 /5: An Empirical Study to Model Corporate Failures in Turkey: (MARS)

Ağustos 2011 / 4: Türkiye Ekonomisinde İşsizlik Histerisi (1992-2009)

Haziran 2011 / 3: An Analysis on Relationship Between Board Size and Firm Performance for Istanbul Stock Exchange (ISE) National Manufacturing Index Firms

Nisan 2011 / 2: Uluslararası Otel İşletmelerinin Finansmanı: Martı Otel İşletmeleri AŞ Örneği

Şubat 2011 /1: Avusturya’da Üniversiteler ve Üniversite Hukuku 

Aralık 2010 /6: Türkiye’de Çalışan Çocukların Hukuki ve Sosyal Konumu

Ekim 2010 / 5: Küreselleşme Sürecinde Tehdit Altında Olan İkiz Kardeşler: Geleceği Tartışılan Ulus Devletin Sosyal Devlet Üzerindeki Etkisi 

Ağustos 2010 / 4: Smart Economy or Changing Structures – Reasoning for Taking Responsibility in Policy Making

Haziran 2010 / 3: Kıbrıs Uyuşmazlığı: Avrupa Birliği - Türkiye İlişkileri Üzerine Yansımaları

Nisan 2010 / 2: Yetkin Personelin Şirkette Tutulması

Şubat 2010 /1: Türkiye’de Elektrik Piyasasının Yeniden Yapılanması Sürecine Bir Bakış

Aralık 2009 / 6: Günümüzde Almanya’daki Türk Varlığının Sosyal Yansımaları

Ekim 2009 / 5: Crime Victim Compensation in Germany – an overview

Ağustos 2009 / 4: Birinci Dünya Savaşı Döneminde Ekonomide Bir Kurumsallaşma Çabası: İaşe Nezareti

Haziran 2009 / 3: Türk Kadınının Toplumsal Konumunun Gelişim Süreci

Nisan 2009 / 2: İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin Kabul Edilişinin 60. Yıldönümünde Taşıdığı Anlam ve Önemi

Şubat 2009 / 1: Avrupa Birliği Ekseninde Türkiye’de Tarım Sektöründe Sosyal Güvenlik ve Sorunları

Aralık 2008 / 2: Avrupa Birliği Müktesebatı Işığında Türkiye’de Çalışma Yaşamında Güncel Gelişmeler

Ekim 2008 / 1: Güncel Gelişmeler Işığında Türkiye’de İşgücü Piyasası Politikaları Ve İşsizlik Halinde Sağlanan Yardımlar