SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 

KAPAK

SALİH ÖZTÜRK, HABİBE IŞIK

Petrol Fiyatlarındaki Değişimlerin Ülke Ekonomilerine Etkileri: Kuveyt, Katar Ve Birleşik Arap Emirlikleri Örneği.....................………………………………………...

1-9

HİLAL UYGURTÜRK, HASAN UYGURTÜRK, TURHAN KORKMAZ

Marka Değerinin HIROSE Yöntemi İle Belirlenmesi: BİST’de İşlem Gören Seramik Sektörü Firmaları Üzerine Bir Araştırma........................................................................

10-21

MURAT ÇETİN, ELİF SEVİL

Beşeri Kalkınma Yaklaşımı Çerçevesinde Türkiye Ekonomisinin Karşılaştırmalı Performans Değerlendirmesi...........................................................................................

22-32

SEDAT ERDOĞAN, DİLEK COŞKUN ERDOĞAN

The Effect of Corporate Governance Scores on Firms’ Financial Performance: Evidence on BIST100 Index................................................................……...................

33-44

ŞEFİKA AYDIN, MURAT ŞENTÜRK

Mekânin Yeniden Üretimi, Kentsel Girişimcilik Ve Yeni Kent Merkezlerinde Sosyomekânsal Ayrışma: Tekirdağ Süleymanpaşa Örneği....…………………………

45-57

ARZU EREN ŞENARAS, ŞAHİN İNANÇ

GSP Çözümü İçin Karınca Kolonisi Optimizasyonu.....……………………………….

58-67

HASAN CİNNİOĞLU, HAMİDE SALHA

İşgörenlerin Paternalist Liderlik Algılarının Duygusal Emek Düzeyleri Üzerine Etkisi: İstanbul'daki Yiyecek İçecek İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma.......................

68-77