SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ DANIŞMANLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ, İZLEMELERİ GEREKEN SÜREÇ VE PROSEDÜR

       a.      Danışman atanması

Lisansüstü öğrencisi olma hakkını kazanan her öğrenciye, eğitim-öğretime başlayacağı yarıyılın başında, anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla ilgili anabilim dalı öğretim üyeleri arasından bir program danışmanı atanır. Özlük haklarından yararlanmaması koşuluyla gerekli hallerde bir başka birim ya da üniversiteden ikinci bir danışman ataması yapılabilir. Programa kayıt yaptıran öğrencilerin ders dönemi boyunca ders alma ve diğer işlemleri, program danışma tarafından yapılır. 

      b.     Danışmanın görevleri

Danışman, Üniversitemizin Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yanında, öğrencinin öğrenimi süresince 2547 sayılı kanunun amaç ve ilkeleri doğrultusunda;

1.    Öğrenciyle eşgüdüm halinde, programın devamı boyunca yapılması gerekenleri, geçilmesi gereken aşamaları takip ve yerine getirmekle,

2.    Öğrencinin alacağı dersleri belirlemek, ders seçim ve kayıtlarını zamanında onaylamak, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemekle,

3.    Öğrencinin tez çalışmasını yönetmek ve yönlendirmekle,

4.    Gerektiğinde idare ile ilişkilerinde aracılık yapmakla,

5.    Sosyal, kültürel ve diğer alanlarda projelerine yol göstermek ve bu alanlardaki sorunlarının çözümüyle ilgilenmekle,

6.    Gerekli gördüğü hallerde öğrenciyi ve ilgili makamları uyarmakla,

7.    Dönem sonlarında öğrencinin notlarının otomasyona zamanında girilmesini takiple,

8.    Öğrencinin seminer sunumu ve seminerin enstitüye teslimi için gerekli süreç ve prosedürü takiple,

9.    Danışmanı olduğu öğrencinin tez önerisini, tez gelişim raporunu ve tez bitirme jürisinin oluşturulmasını ilgili dönemlerde yazılı olarak enstitüye bildirmekle,

10.Öğrenci tezinin hazırlanması, gelişimi ve sonlandırılması için gerekli aşama ve prosedürü yerine getirmekle yükümlüdür.

Danışman, anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

     c.      Derslerin seçimi ve kredi miktarları

Yüksek Lisans öğrencilerinin ders seçimi, her dönem için önceden edilen Akademik Takvimde belirtilen Ders Seçimi ve Kayıtlanma Haftasında yapılır. Öğrenci otomasyon üzerinden alacağı derslerin seçimini yaptıktan sonra danışmanına başvurarak, ders kaydının kontrol ve onaylanmasını ister. Danışman gerekli onayı verdikten sonra Ders Kayıt Raporunun iki adet çıktısı danışman ve öğrenci tarafından imzalandıktan sonra, bir tanesi enstitüye teslim edilir.

Tezli programlara kayıtlı öğrenciye, ilgili program için önceden senatonun onayından geçen ders menüsünden,

 I. Yarıyıl için:

 20 AKTS’lik ders (5 AKTS’lik derslerden 4 adet, 4 AKTS’lik derslerden 5 adet),

10 AKTS’lik 1 adet Uzmanlık Alan Dersi olmak üzere toplamda 30 AKTS’lik ders ve ilaveten 1 saatlik Lisansüstü Danışmanlık verilir.

II. Yarıyıl için:

15/16 AKTS’lik ders (5 AKTS’lik derslerden 3 adet/4 AKTS’lik derslerden 4 adet)

10 AKTS’lik 1 adet Uzmanlık Alan Dersi

5/4 AKTS’lik  1 adet Seminer Dersi olmak üzere toplamda 30 AKTS’lik ders ve ilaveten 1 saatlik Lisansüstü Danışmanlık verilir.

(Not: Anabilim dallarının kimileri Seminer Dersini farklı dönemlerde verdiği için I ve II. Yarıyılda verilen dersler,  yukarıdaki sıralamanın tersi şeklinde de olabilir.)

Dersler, Lisansüstü Danışmanlık hariç, 5 AKTS’lik ders veren programlar için toplamda 7 adet, 4 AKTS’lik ders veren programlar için toplamda 9 adet olacak, 30 AKTS’den az ya da fazla olmayacaktır.

*İki yarıyıllık ders aşamasından sonra, Tez Öneri Formu ile enstitüye tez konusu bildirilmeyen öğrenci, mevcut otomasyonda tez aşamasına atanmayacağı için, üçüncü yarıyılda ders kaydı yaptıramaz.

Gerekli işlemleri tamamladıktan sonra, tez sürecine kayıt yaptıran öğrenci için 20 AKTS’lik tez, 10 AKTS’lik Uzmanlık Alan Dersi ve 1 saatlik Lisansüstü Danışmanlık seçimi her iki yarıyılda tekrarlanır.

(Not: Öğrencinin daha önce aldığı ders , seminer, danışmanlık gibi etkinlikler için danışmanların zamanında not ya da başarı durumunu onaylamamaları durumunda, ders kaydı sırasında öğrencinin aldığı dersleri görememe ya da seçtiği derslere ekleyememe şeklinde sıkıntılar olmaktadır. Bu nedenle danışmanların ya da dersi veren öğretim üyelerinin gerekli işlemleri zamanında eksiksiz yerine getirmeleri gerekmektedir. )

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında derslerin sona ereceği ikinci yarıyıl içinde öğrenci ve danışman öğretim üyesinin onayıyla enstitüye proje önerisinde bulunulur, öğrencinin tüm derslerinden başarılı olması halinde yarıyıl sonunda öğrenci, enstitü yönetim kurulu kararıyla proje aşamasına kayıtlanır. Dönem Projesi 40 AKTS’dir.

       d.        Seminer dersi, sunumu ve seminerin enstitüye teslimi

Lisansüstü öğrenci danışmanı, öğrenci sayısına bakılmaksızın, Enstitü Yönetim Kurulu’nca danışmanlığı onaylandığı tarihten itibaren;  bir seminer dersi açabilir. Tez danışmanlığı bulunmayan öğretim üyesi Seminer Dersi açamaz. Öğrenci sayısına bakılmaksızın yalnızca bir seminer dersi açılabilir.

Tezli yüksek lisans öğrencisi bir seminer dersi almak ve yazılı olarak hazırladığı seminer konusunu sunmak zorundadır. Seminer konusunun, hazırlanması planlanan tez konusuyla ilintili olması önerilir. Tamamlanan seminer, savunma jürisi ve tarihi tespit etmek amacıyla öğrenci danışmanı tarafından anabilin dalı başkanlığına teslim edilir. Anabilim dalı başkanlığının jüri ve tarih önerilerini içeren yazısı enstitüye iletilir, seminer sunumu için jüri ve tarih enstitü Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Jüri tarafından yeterli ve başarılı bulunan seminer sunumu, Seminer Değerlendirme Formuyla birlikte, Tez Yazım Kılavuzuna uygun olarak yazılıp, ciltlenerek on beş gün içinde anabilim dalının yazısıyla enstitüye iletilir.

Seminer, en geç üçüncü yarıyılın başlangıcına kadar sunulmalı ve tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılıp ciltlenerek on beş gün içinde enstitüye teslim edilmelidir.

Tez önerisinde bulunabilmek için seminer dersi ve sunumundan başarılı olmak gerekir.

Semineri iki kez başarısız bulunan öğrenciye yeni bir seminer konusu verilir.

e.    Uzmanlık Alan Dersi

Öğrenci danışmanı, Enstitü Yönetim Kurulu’nca danışmanlığı onaylandığı tarihten itibaren haftada 8 saatlik Uzmanlık Alan Dersi/Dersleri açar, ancak danışmanlığı altındaki öğrenci sayısı ne olursa olsun bu dersin haftalık saati 8’den fazla olamaz.

Danışmanlığı bulunmayan öğretim üyesi Uzmanlık Alanı Dersi açamaz.

Danışman, Uzmanlık Alanı Dersini haftalık ders programında belirtmek zorundadır.  Ancak sınav programında bu derse yer verilmez ve sınav ücreti ödenmez.

Uzmanlık Alan Dersi için eğitim-öğretimin yapılmadığı yaz aylarında ve sömestre tatilinde ek ders ücreti ödemesi yapılır, ancak danışman, haftalık programında belirtilen ders saatlerine denk gelen izinli, raporlu, görevli ve üniversitenin olduğu şehir dışında başka şehirde geçirdiği günleri bildirmek zorundadır.

        f.  Arasınav, Final ve Bütünleme Tarihlerinin Belirlenmesi ve Otomasyona Girilmesi

Her anabilim dalı başkanlığı yarıyıl içinde sınavlar başlamadan en geç 15 gün önce açılan tüm derslerin sınav takvimini enstitüye bir yazıyla iletir. Enstitü sınav programlarını otomasyona girer. Sınav takviminin zamanında bildirilmemesinden kaynaklanacak aksaklıklardan tümüyle anabilim dalı sorumludur.

         g.   Notların Otomasyona Girilmesi ve Onaylanması

Her öğretim üyesi sınav tarihinden en geç bir hafta içinde öğrenci notlarını otomasyona girip onayladıktan (arasınavlar dahil)bir adet imzalı çıktısını anabilim dalı kanalıyla enstitüye teslim ettikten sonra öğrencinin notları görmesi için gerekli onay enstitü tarafından verilir. İmzalı çıktısı enstitüye ulaşmayan nota enstitü kesinlikle onay vermez.

          h.  Tez konusunun belirlenmesi ve enstitüye bildirilmesi

Derslerini ve Seminer sunumunu başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisi, enstitümüzün ana sayfasında gerekli formlar içinde yer alan Tez Öneri Formunu, danışmanın da katkılarıyla hazırlayarak anabilim dalı başkanlığına verir. Anabilim dalı, Tez Öneri Formunu akademik kurul kararı ile birlikte öğrencinin derslerini tamamladığı 2. yarıyılın sonunda, en geç 3. yarıyılın akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme haftasında enstitüye gönderir.

Tez konusu, başlığı veya tez planı, öğrencinin veya danışmanın gerekçeli başvurusu ve anabilim dalı akademik kurulunun uygun görmesi halinde enstitü yönetim kurulu kararı ile sonradan değiştirilebilir.

           i. Tez bitiminde yapılacak işlemler

Tezli Yüksek Lisans Programının normal süresi dört yarıyıldır. Dördüncü yarıyılın sonuna kadar (takip eden dönemin ders kayıtlarına kadar) öğrenci tezini hazırlar ve sunar. Çeşitli nedenlerle tezini tamamlayamamış ya da tezi jüri tarafından kabul edilmeyen öğrenciye, ilgili anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla iki yarıyıla kadar ek süre verilebilir. İki yarıyıllık ek süre sonunda da tezini bitiremeyen öğrenci, üç ay içerisinde yeni bir tez önerisinde bulunur.

Yüksek lisans tez jürisi; ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç, ikinci danışmanın jüri üyesi olması durumunda ise beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Jüri listesinde biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek üye de bulunur.

Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde, hazırladıkları kişisel raporlarla toplanarak, öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşur. Sınav süresi, tez savunması da dahil en az 45, en çok 90 dakikadır.

Sınav günü, saati ve yeri ilgili anabilim dalı başkanlığınca yedi gün önceden ilan edilir. Tez çalışmasının sunulması ve soru-cevap bölümü dinleyicilere açık olup, öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca, jüri üyelerinin kişisel raporları eklenerek, bir tutanakla ilgili enstitüye bildirilir.

Tez savunma sınavı sonucunda tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

Yüksek lisans programına kayıtlı her öğrenci, tezini, Enstitü tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun olarak yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez çalışmasını bitiren öğrencinin, jüri sayısına bağlı olarak ciltlenmemiş 4/6 adet tez örneği ile birlikte anabilim dalı asıl ve yedek jüri önerisinde bulunur ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla jüri belirlenir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yüksek öğretim kurumu içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir  yüksek öğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda, ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Mazeret halinde jüri üyeleri tez inceleme süresinin uzatılması için Enstitü Müdürlüğüne başvurabilir. Jüri üyelerinin bu başvurusu Enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır. Jüri üyeleri tez hakkındaki kişisel raporlarını hazırlayarak, çoğunluk tarafından tezin savunulabilir bulunması durumunda, öğrenci aynı gün tez savunma sınavına alınır. Tez savunma sınavı, tezin sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav süresi en fazla doksan (90) dakikadır. Tez savunma sınavı dinleyiciye açık yapılabilir.

Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla “Kabul”, “Red” veya “Düzeltme” kararı verir. Bu karar Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye Tez Jürisi Değerlendirme Tutanağı ile bildirilir.

Başarılı bulunan ve gerekli düzeltmeleri yapılan tez, jüri üyelerine birer (1’er) adet, anabilim dalına bir (1) adet, Merkez Kütüphaneye bir (1) adet ve Enstitüye bir (1) adet teslim edilmek üzere ciltlenmiş ve son hali jüri üyeleri ile Enstitü Müdürüne imzalatılmış olarak toplamda en az 7 nüsha anabilim dalı başkanlığı kanalıyla ilgili yerlere teslim edilir. Ayrıca YÖK Tez Merkezine gönderilmek üzere, jüri üyeleri ve Enstitü Müdürü tarafından imzalanmış sayfa (Tez Onay Sayfası), ayrı olarak Enstitüye teslim edilecektir.

Pdf olarak tezin tamamı,  Türkçe özet ve İngilizce özet sayfalarının ayrı ayrı dosyalar şeklinde bulunduğu 3 adet CD ile word dosyası olarak hazırlanmış aynı dosyaları içeren 1 adet CD olmalıdır. (CD içerisindeki dosyaların isimleri, tezin adı: referansno.pdf, referansno.özet ve referansno.abstract şeklinde olmalıdır).

Her bir CD kopyasının üzeri Ad, Soyad, Üniversite, Enstitü, Anabilim Dalı, Program, Sunum Tarihi ve Tezin adını içerecek şekilde etiketlenerek darbeye dayanıklı bir CD kutusuna konulmalıdır. CD’lerin ikisi enstitüye, biri Merkezi Kütüphaneye teslim edilecektir.

Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrenciye yeni bir danışman atanır ve yeni bir tez konusu verilir.

Başarılı bulunan tez, jüri üyelerince yüz tam not üzerinden değerlendirilir. Başarılı bulunan tezin notu altmış beşin altında olamaz.

j.    Tezsiz programlarda danışman atanması:

Tezsiz yüksek lisans programında,  öğrenci sayısı sınırlandırması olmadan, öğrenci için her türlü danışmanlık hizmeti yanında, ders seçimi ve dönem projesinin yürütülmesinde, danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi, Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü yönetim kurulu kararıyla, kayıt yaptırmasını takiben en geç on beş (15) gün içerisinde belirlenir.

      k.       Dönem Projesi:

Dönem projesi, derslerin alındığı ikinci yarıyılın başından itibaren önerilebilir ancak enstitü yönetim kurulunun onayının ardından lisansüstü dersler tamamlandıktan sonra otomasyon üzerinde öğrenciye ve danışman öğretim üyesine tanımlanır. Anabilim dalının belirlediği Proje Danışmanı ve öğrenci imzasıyla enstitüye proje önerisini içeren dilekçeyle başvurulur. Enstitü Yönetim Kurulu proje ve danışman önerilerini kabul etmesi halinde Proje Danışmanı resmen atanmış olur. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Dönem projesi “Başarılı” veya “Başarısız” olarak değerlendirilir. Dönem projesi anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenen üç öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından değerlendirilir. Dönem projesi tatil dönemleri içerisinde de tamamlanabilir.

Projesini enstitümüz tez ve proje yazım ilkelerine ve etik kurallar çerçevesinde kesinlikle  "intihal"e yer vermeyecek şekilde yazan öğrenci, tamamladığı projesini ve 1 adet CD'ye kayıtlı örneğini danışman hocası kanalıyla anabilim dalı başkanlığına verir. Anabilim dalı başkanlığı projenin yazılı örneğiyle birlikte intihal kontrolü için 1 Adet CD'ye aktarılmış örneğini,  Proje Savunması için jüri ve tarih önerisinde bulunduğu yazı beraberinde enstitüye gönderir. Enstitü, Yönetim Kurulunun onayı halinde, Yönetim Kurulu Kararııyla yaptığı jüri görevlendirmelerini anabilim dalı başkanlığına iletir. Belirlenen tarihte toplanan jüri, projeyi, öğrencinin yöntem ve içeriğe yönelik açıklamalarını, sorulara verdiği cevapları değerlendirir. "Başarılı" bulunan proje, ciltlendikten sonra anabilim dalı başkanlığı kanalıyla enstitüye verilir. Değerlendirme Tutanaklarıyla birlikte enstitüye teslim edilir. Enstitü Yönetim Kurulu Kararıyla öğrencinin mezuniyeti onaylanır.

Enstitü Yönetim Kurulunun onaylamadığı  ya da etik kurallara riayet edilmeden yazıldığını tespit ettiği projeler, gereği yapılmak üzere anabilim dalı başkanlığına iade edilir.